Kraći tekst i linkovi

Link do teksta

Trnavski univerzitet


Hornopotočna broj 23, 91843 Trnava

Potvrda

Dana 8.9. i 9.9.1996. godine, na Onkološkom institutu Sv. Elizabeta u Bratislavi i Onkološkom odjelu Bolnice u Trnavi, pregledano je sedam pacijenata sa više od dvadeset pojedinačnih oboljenja, od strane ukupno deset profesora i docenata, u prisustvu prorektora univerziteta Trnava, dekana Fakulteta za socijalnu zastitu i njegu Univerziteta u Trnavi (ljekarski protokoli ovih pacijenata, koje je napravio dr Hamer, u prilogu su). Treba da se utvrdi da li po pravilima prirodnih nauka može biti verifikovan ispit reprodukcije u njegovom sistemu.

Ovo je bio slučaj.

Od po oko 100 fakata koje je, kod svakog pojedinačnog oboljenja, trebalo ispitati po pravilima Nove medicine, svi nisu mogli biti ispitani zbog nedostatka potpunih nalaza. Ali fakti koji su mogli biti ispitani pokazali su da su svi prirodni zakoni Nove medicine bili ispunjeni. Stoga dole potpisani polaze od toga da je s najvećom vjerovatnoćom osigurano da prezentacija dr Hamera u dvije ispitne konferencije dokazuje njegov sistem sa najvisom vjerovatnoćom. Mi visoko cijenimo ljudski, etički i strpljivi angazman dr Hamera i njegov ukupan novi nastup prema pacijentu. Uzimajući u obzir sve ove faktore stekli smo utisak da pitanje što skorije primjene Nove medicine mora da bude hitno riješeno.

Trnava 11.9.1998.

Predsjedavajući komisije prof. MU dr J. Pogady, DrSc, prof. psihijatrije
prof. MU dr V Krcmery, DrSc, dekan fakulteta
doc. RN dr J. Miklosko, DrSc, prorektor za istraživanja

telefon: 0805/27738 Fax.0805/21483

Dr med. Ryke Geerd Hamer
Trnava, 11. septembar 1998.

Trnava

Izjava povodom potvrde Univerziteta Trnava
o uspješnoj verifikaciji Nove medicine od 11. 9. 98.

Jedanaestog septemba 1998. god. Univerzitet Trnava (Tyrnau) službeno je potvrdio verifikaciju Nove medicine koja je provedena 8. i 9. septembra. Ovaj dokument su potpisali: prorektor (matematičar), dekan (onkolog) i predsjedavajući naučne komisije (profesor psihijatrije). Stoga nije moguće sumnjati u kompetenciju dolepotpisanih.

Univerziteti u zapadnoj Evropi, prije svega Univerzitet u Tibingenu (Tübingen), već 17. godina striktno odbijaju da provedu ovako ponuđeno ispitivanje po principima prirodnih nauka. Iako je proteklih godina već mnogo ljekara provelo verifikaciju ovih prirodnih zakona Nove medicine na 26 javnih ispitnih konferencija , kod kojih su uvijek svi slučajevi bili egzaktno određeni, ovi dokumenti (iako ovjereni od notara) nisu bili priznati. Uvijek se argumentovalo da ovi dokumenti ne vrijede sve dok ispitivanje ne bude sluzbeno provedeno i to na jednom univerzitetu.

Nova medicina, koja se sastoji iz pet bioloških prirodnih zakona, bez dodatnih hipoteza, koja je jednako važeća kako za ljude tako i za životinje i biljke, tako je jasno i logično koherentna da bi se, očigledno, mogla i morala sa lakoćom ispitati savjesno i dostojno na svakom mogućem slučaju, samo da se to htjelo.

Poziv na linc, medijske kampanje i medijska huskanja ili zabrana rada, kao i različiti pokušaji atentata i prijetnje stavljanjem na psihijatriju (zbog gubitka osecaja za realnost), do zatvaranja (zbog tri slučaja davanja besplatnih informacija o Novoj medicini - zbog toga sam sjedio preko godinu dana u zatvoru), ne mogu da se upotrijebe umjesto naučnih argumenata da bi se jedan naučni protivnik opovrgao. Zar sad nije jasno da se radilo o tlačenju spoznaje, o izrazu golog nasilja da bi se održala moć i posjed stare medicine.

Nova medicina je medicina budućnosti. Njeno daljnje suzbijanje čini zlocin nad čovječanstvom iz dana u dan sve većim. U sluzbenim statistikama, kao što su one Istraživačkog centra za rak u Hajdelbergu, uvijek se može pročitati, da pacijenti liječeni školsko-medicinski, hemoterapijom, rijetko prezive pet godina.

Državno tužilaštvo Viner Nojstata (Wiener Neustat), moralo je, suprotno od ovoga, iznijeti da je, nakon izvršenog kućnog pretresa "Centra za Novu medicinu u Burgau", od zaplijenjenih 6.500 adresa (od tog većina oboljelih u odmaklim stadijumima raka), preko 6.000 ovih pacijenata bilo nakon 4 - 5 godina u životu (90%).

Sada je ispunjen i zahtjev da se izvrši ispitivanje na jednom univerzitetu. Pacijenti imaju pravo na to da najgrozniji i najgori zločin istorije čovječanstva bude okončan, i da svi podjednako dobiju šansu da službeno mogu da budu liječeni na osnovu pet bioloških prirodnih zakona Nove medicine.

U tom smislu pozivam sve časne ljude i molim ih za njihovu pomoć.

dr Hamer

Design by Bili
copyright